Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Werkzaamheden opdrachtnemer

De opdrachten worden uitgevoerd door een adviseur van Binnenstebuiten groei & ontwikkeling (hierna verwoord als Binnenstebuiten). De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

1. voorbereidingswerkzaamheden, zoals onderzoek, oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een programma, uitvoeren van een test en analysewerkzaamheden. Een dagdeel omvat vier uur.
2. uitvoeren van een programma, zoals een teamdag, training, workshop, off-site. Een dagdeel bevat vier uur effectieve tijd.
3. besprekingen, zoals inhoudelijke besprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken.
4. coachings- en/of loopbaangesprekken.
5. organisatie en begeleiding van een dag voor jezelf.
In overleg met de opdrachtgever maakt binnenstebuiten gebruik van professionals uit haar netwerk.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt zowel tot stand op basis van een schriftelijk akkoord als een mondelinge toezegging/akkoord.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. binnenstebuiten brengt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, licht Binnenstebuiten de opdrachtgever hierover tevoren in.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen geeft Binnenstebuiten daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 brengt Binnenstebuiten geen meerkosten in rekening indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Binnenstebuiten kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Honorarium & Kosten

1. De werkzaamheden die hierboven beschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Over het honorarium wordt het hoge BTW tarief in rekening gebracht.
2. Als in het kader van de opdracht verblijf van trainers en deelnemers in een conferentieoord of hotel nodig is en/of een deelname aan een ontbijt, lunch of diner, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
3. Als het nodig is voor de opdracht materialen aan te schaffen, worden hier nadere afspraken over gemaakt
4. Voor reiskosten berekenen wij € 0,29 per kilometer gerekend vanaf de woonplaats van de trainer/coach.
5. De benodigde reistijd wordt alleen in rekening gebracht als daar met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6. Garantiebeperking & Aansprakelijkheid

Binnenstebuiten verricht de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De verplichting die wij met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Binnenstebuiten of onder onze verantwoordelijkheid werkende professionals aanvaarden geen financiële aansprakelijkheid voor het effect van de door hen in opdracht uitgebrachte adviezen of verrichte werkzaamheden.

Artikel 7. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
3. Voor zover Binnenstebuiten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Binnenstebuiten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Verplaatsing of annuleringen door Binnenstebuiten

1. Binnenstebuiten is gerechtigd zonder opgave van reden een training, interventie of coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste training, interventie of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. 2. Binnenstebuiten is gerechtigd zonder opgave van reden een training, interventie of coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Binnenstebuiten betaalde prijs voor het geannuleerde onderdeel.

Artikel 9. Verplaatsingen of annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen/interventies
3. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Binnenstebuiten gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:  a. annulering binnen 6 weken voor aanvang: 50% van de prijs b. annulering binnen 3 weken voor aanvang: 100% van de prijs.
4. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan Binnenstebuiten verschuldigd.
5. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 3 weken voor aanvang als genoemd in c en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
6. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
7. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Binnenstebuiten gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen: bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
8. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Artikel 10. Betalingstermijn

1. Wij factureren op de eerste dag van de maand tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. De betalingstermijn is 14 dagen.
2. Binnenstebuiten groei & ontwikkeling, IBAN rekeningnummer NL 49 RABO 0152 3663 85
3. BTW nummer NL 855499370B01
4. Indien declaraties niet binnen de termijn betaald zijn, behoudt Binnenstebuiten zich het recht voor een aanvullende rentetoeslag van 1% per maand in rekening te brengen.
5. Als wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Binnenstebuiten zich de rechten en bevoegdheden voor die binnenstebuiten toekomen op grond van de Auteurwet.
2. Het is de opdrachtgever/gebruiker niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst door Binnenstebuiten tot stand gebrachte teksten, modellen, ontwerpen, software, technieken, instrumenten en andere (cursus-)materialen of elektronische bestanden, blijven eigendom van Binnenstebuiten, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Binnenstebuiten eventueel verstrekte stukken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Binnenstebuiten behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Trainingsruimte en hulpmiddelen

1. De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flap-over of whiteboard.
2. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen.
3. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Binnenstebuiten Groei & Ontwikkeling BV