Privacy verklaring

Privacy verklaring Binnenstebuiten groei & ontwikkeling B.V.

In dit privacy verklaring leest u over de wijze waarop Binnenstebuiten groei & ontwikkeling B.V. | KvK-nr. 64044637 (hierna Binnenstebuiten) zich inzet om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Per hoofdverwerking worden de volgende gegevens verwerkt

Zakelijke klant

 • naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer(s) indien de klant een eenmanszaak is
 • voor- en achternaam van de contactpersonen van de klant, diens telefoonnummer(s) en e-mailadres en eventuele andere contactgegevens
 • factureringsgegevens die wettelijk noodzakelijk zijn
Doel en verwerkingsgrondslag

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening, om contact met u te kunnen onderhouden en te kunnen factureren. Doordat u die gegevens aan ons verstrekt, verleent u ons toestemming tot verwerking ervan, zodat de rechtmatige verwerkingsgrondslag uw toestemming is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Binnenstebuiten bewaart de gegevens zolang wij een zakelijke relatie met u onderhouden en tot 12 maanden na het beëindigen daarvan, tenzij een wettelijke verplichting een langere termijn oplegt, die in dat geval wordt gevolgd. Een zakelijke relatie beschouwt Binnenstebuiten als beëindigd indien alle partijen bij de overeenkomst aan hun verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan en daaruit geen gevolgen meer zijn te verwachten.

Coachee

Wanneer u zich – al dan niet als werknemer van een Zakelijke klant – aanmeldt voor een traject vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • naam en adres van uw bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
 • coach- en/of ontwikkelvraag
 • factureringsgegevens
Doel en verwerkingsgrondslag

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening, om contact met u te kunnen onderhouden en te kunnen factureren. Doordat u die gegevens aan ons verstrekt, verleent u ons toestemming tot verwerking ervan, zodat de rechtmatige verwerkingsgrondslag uw toestemming is. Daarnaast is het mogelijk dat tijdens een begeleiding door Binnenstebuiten bijzondere persoonsgegevens, zoals bv medische gegevens, ter sprake komen en dat het relevant is in het kader van een doelmatige begeleiding om die gegevens te verwerken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Binnenstebuiten bewaart uw bijzondere persoonsgegevens zolang wij u begeleiden en tot 12 maanden nadat de beëindiging is gestaakt, tenzij een wettelijke verplichting een langere termijn oplegt, die in dat geval wordt gevolgd. De zakelijke relatie met een coachee beschouwt Binnenstebuiten als beëindigd indien alle partijen bij de overeenkomst aan hun verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan en daaruit geen gevolgen meer zijn te verwachten.

Prospects

 • naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer(s) indien het prospect een eenmanszaak is
 • voor- en achternaam van de contactpersonen van het prospect, diens telefoonnummer(s) en e-mailadres en eventuele andere contactgegevens
Doel en verwerkingsgrondslag

Deze gegevens zijn nodig voor het werven van nieuwe klanten en dus voor de continuïteit van onze dienstverlening. Wij gebruiken ze om contact met u te kunnen onderhouden. U hebt die gegevens met uw toestemming voor dit doel aan ons verstrekt ofwel is de rechtmatige verwerkingsgrondslag een gerechtvaardigd belang. Indien u op enig moment aangeeft dat u wenst dat de gegevens niet voor dat doel worden verwerkt, zal Binnenstebuiten dat niet langer doen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Binnenstebuiten bewaart uw gegevens zolang wij u redelijkerwijze als prospect kunnen beschouwen. Wij beoordelen dat periodiek. Beoordelen wij u niet langer als prospect dan zullen uiterlijk 12 maanden daarna uw gegevens worden verwijderd. Indien u aangeeft dat niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt, dan respecteert Binnenstebuiten dat en zullen wij uw gegevens niet langer voor dat doel verwerken.

Sollicitanten en/of kandidaat trainers/coaches

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • Overige gegevens die u ons verstrekt en zoals die in uw brief en CV zijn vermeld
Doel en verwerkingsgrondslag

Deze gegevens zijn nodig om te beoordelen of wij met u gesprekken aangaan en een overeenkomst willen sluiten. Ook zijn ze nodig om contact met u te kunnen onderhouden. Doordat u die gegevens aan ons verstrekt, verleent u ons toestemming tot verwerking ervan, zodat de rechtmatige verwerkingsgrondslag uw toestemming is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Binnenstebuiten bewaart uw gegevens tot een maand nadat een procedure met u is afgerond en er geen overeenkomst met u tot stand komt. In sommige gevallen willen wij uw gegevens langer bewaren. Wij zullen dan uw toestemming vragen uw gegevens ten hoogste 12 maanden te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens van zakelijke klanten en coachees worden gedeeld met zelfstandige coaches|trainers die in opdracht van Binnenstebuiten de betreffende coachees begeleiden. Binnenstebuiten heeft met al haar zelfstandige coaches|trainers een verwerkersovereenkomst gesloten die aan de AVG voldoet. Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening worden er geen inhoudelijke gegevens verstrekt over coachees aan andere derden, werkgevers of opdrachtgevers. Indien een coachee voor rekening van een Zakelijke klant een trainingsprogramma volgt, kan Binnenstebuiten uitsluitend aan die Zakelijke klant bevestigen of u al dan niet aan dat trainingsprogramma hebt deelgenomen. Wanneer gevraagd wordt om een rapportage door werkgever of opdrachtgever, wordt eerst contact opgenomen met de coachee, over de vraag of en zo ja welke gegevens kunnen worden verstrekt. De coachee heeft te allen tijde het recht om toestemming te weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, gegevenswissing intrekking, beperking van de verwerking of gegevensoverdraging sturen per e-mail: info@binnenstebuiten-go.nl. Wij zullen uw verzoek binnen een maand afhandelen.

Mochten wij dat in uw ogen allemaal niet netjes doen, vragen wij u dat aan ons te laten weten en treden wij met u in overleg. Mocht dat overleg onverhoopt niet naar tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Als coachee aan onze trajecten en programma’s bent u het bestaansrecht van Binnenstebuiten. Voor u doen wij wat we doen. Binnenstebuiten neemt de bescherming van uw gegevens dan ook serieus. Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • wij werken alleen met leveranciers (Exact voor onze administratie/Office365 voor opslag van persoonsgegevens) die hun gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben
 • al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Wijzigingen, vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@binnenstebuiten-go.nl.

Van tijd tot tijd kan dit privacybeleid worden herzien.

 

Laatste update: juni 2018